The Gate of Unity – Chapter 53

ואחר כל הנ”ל יובן למשכיל כללות כל ההתבוננות מרצון הפשוט העצמי שבעצמו’ אא”ס ממש מחמת בחי’ חפץ חסד העצמי שעלה ברצונו הפשוט כו’ (כנ”ל באות יו”ד) עד בחי’ הרצון היותר אחרון שהוא בחי’ הרצון להתהוות עולם העשי’ בכלל ובפרט שנק’ כתר וע”י דעשיה והוא מ”ש כל אשר חפץ ה’ עשה

Now after all of the above, a person who contemplates it will understand the general point of the entire Hitbonenut – contemplation, from the simple essential desire [that arose] in the actual Essence of the Infinite Light because of the aspect of the essential desire for kindness which arose in His simple will (as discussed in chapter ten) etc., all the way to the aspect of the most final desire which is the aspect of the desire to bring the world of Asiyah-Actuality into being, both generally and specifically, and which is called Keter and Atik Yomin of Asiyah, regarding which it states, “Everything that HaShem desired, He did (Asah).”

דודאי כמו שעלה ברצונו להיות חפץ ורצון להאציל כך עלה חפץ ורצון זה לברוא וחפץ ורצון ליצר וחפץ ורצון לעשות הכל הי’ כלול בעצם רצונו הפשוט שבעצמותו

For certainly just as it arose in His desire to have a desire and will to emanate [Atzilut], so likewise the desire and will to create [Briyah] and the desire and will to form [Yetzirah] and the desire and will to do [Asiyah], were all included in the essence of His simple will in His Essence.

עד”מ אדם שעלה ברצונו העצמי להיות לו רצון לאיזה ענין דבר מה שאעפ”י שבפרט הרי מיד הוא בא בחילוקי רצונות ממדריגה למדריגה עד בחי’ הרצון היותר אחרון שהוא בחי’ רצון לסוף מעשה ממש מ”מ הכל עלה בבת אחת בעצם רצונו כו’ מבלי חילוק מדריגות כלל

For example, this is just as when it arises in a person’s essential desire to have a desire for some specific matter; although this desire immediately divides into multiple desires from level to level until the final most desire which is the desire for the actual final action, nonetheless, it all arose instantaneously within his essential will etc, without divisions of levels whatsoever.

 (וכמ”ש באות ז’ שאין חילוקי מדריגות בבחי’ הכתרים דאבי”ע אע”פ שבהשתלשלות מבחי’ מל’ שבעליון נעשה כתר לתחתון כו’)

(This was explained in chapter seven, that there is no division of levels in the aspect of the Keter of the worlds of Atzilut, Briyah, Yetzirah and Asiyah, even though in the chaining down the aspect of the Malchut of the upper level becomes the Keter of the lower level etc.)

כך לגבי עצמות רצונו הפשוט שבבחי’ עצמות אא”ס אין חילוק מדריגות בין חפץ ורצון להאציל בין חפץ ורצון לעשות כו’

Likewise, relative to the essence of His simple will in the aspect of the Essence of the Infinite Light, there is no differentiation of levels between the desire and will to emanate (Atzilut) and the desire and will to do (Asiyah) etc.

וזהו אני ראשון ברצון שבמל’ דא”ס מקור הרצון להאציל ואני אחרון ברצון האחרון שבמל’ דעשי’ להתהוות עולם השפל היותר אחרון שהן האופנים והמזלות שהמה שרשי התהוות רוחניות הד’ יסודות דארמ”ע ורוחניות דצ”ח הגשמיים

This is the meaning of[1] “I am first”, in the desire of Malchut of Ein Sof which is the source for the desire to emanate (Atzilut) and “I am last”, in the most final desire of Malchut of Asiyah to bring into being the most lowly and final world, which are the Ophanim [angels] and the Mazalot, which are the root for the existence of the spirituality of the four elements of fire, vapor, water and earth, and the spirituality of the physical levels of inanimate, plant life and animals.

 (כמ”ש בסוף הע”ח) שזהו נכלל הכל במ”ש כל אשר חפץ ה’ בעצמות עשה שכולל כל ההשתלשלות דקו עד סוף עולם העשיה דהיינו שכוללם יחד

(This is as stated at the end of Etz Chaim), that everything is included in the verse,
“Everything that HaShem desired” – in His essence – “He did,” which includes the entire chaining down of the Kav-line until the end of the world of Asiyah; that is, He includes them all.

שנק’ הכל בבחי’ עשיה לבד כי שרש האצי’ ושרש העשי’ שוין ממש לגבי עצמותו כו’

[Relative to Him] it all is considered to be an action (Asiyah), because the root of Atzilut and the root of Asiyah literally are equal relative to His Essence etc.

וזהו עשה בשמים סובב הכללי דטה”ע וטה”ת וארץ דבחי’ ממכ”ע כו’ הכל בהשוואה א’

This, then, is the meaning [of the continuation of the verse, “Everything that HaShem desired He did] in the Heavens,” referring to the general encompassing light (Sovev) of the upper purity (Tihiru Ila’ah), “and in the earth,” referring to the aspect of how He fills all worlds (Memaleh Kol Almin) in the lower purity (Tihiru Ta’taa) etc.[2] It all is equally one.

 (כידוע דעקב דא”ק שמסתיים בסוף העשי’ וראשו במח’ כללית בתחלת הקו (וכמו באדה”ר שאמרו שקודם החטא היה רגליו בעשיה וראשו בבריאה (נק’ אדם דבריאה יש מאין כו’)

(This is as known that the heel of Adam Kadmon concludes at the end of Asiyah[3] and his head is in the general thought at the beginning of the Kav (As it says about Adam HaRishon-The first man,  that prior to the sin his feet were in Asiyah and his head was in Briyah[4]), [but] he [is nevertheless] called Adam of Briyah,[5] i.e. [created] something from nothing etc.)

 (והיינו וכל קומה לפניך תשתחוה כו’ כמ”ש במ”א)

(This is [also] the meaning of,[6] “Every stature shall bow before You etc,” as discussed elsewhere.)

וזהו עיקר המכוון בכל ההתבוננות בכל פרט ופרט שבכל ההשתלשלות דקו מלפני הצמצום הראשון עד סוף העשיה רק להיות נכלל הכל באחדות הפשוטה שהוא בבחי’ עצמות אא”ס עד שיקבע בנפש גם בסדר השגחה אלקי’ פרטי’ עד הפרט היותר אחרון

This is the primary intention of the entire contemplation of every detail within the chaining down of the Kav-line, from before the first Tzimtzum-constriction until the end of the world of Asiyah. That is, it is to unite everything with the simple unity which is in the aspect of the Essence of the Infinite Light, until one engrains within his soul the order of the G-dly supervision of every detail, even to the very last detail.

שהוא גם בעולם הגלגלים והמזלות שהם רק מט’ כלים החיצונים דמל’ דמל’ דעשיה שהוא רק עפ”י רצונו הפשוט שבעצמות אא”ס ממש וכמו שאנו אומרי’ ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו דוקא דהיינו כרצונו הפשוט שבעצמותו ממש מטעם הנ”ל

That is, even in the world of the planetary cycles and constellations (Mazalot) which only come from the nine external vessels of Malchut of Malchut of Asiyah, [one must recognize] that it literally is only according to His simple will within the Essence of the Infinite Light.  This is as we say [in our prayers,[7]] “He –specifically- orders the stars in their watches within the firmament according to His will”, that is, literally according to His simple will in His Essence, for the aforementioned reason.

ופי’ במשמרותיהם היינו גם בבחי’ היכלות דק”נ דעשי’ שהמזלות הקבועים ברקיע היינו בבחי’ נוגה דעשי’

The explanation of “in their watches” refers[8] even to the aspect of the chambers of the husks of Kelipat Nogah of Asiyah; because the constellations (Mazalot) which are fixed in the heavens are in the aspect of Nogah of Asiyah.

כי ע”ס דעשי’ בבחי’ או”כ והיכלות כו’ הכל הוא בבחי’ ביטול היש לאין בתכלית כידוע דבהיכל ק”ק דעשי’ שם יחוד זו”נ דעשי’ כמו בבהמ”ק שלמטה כו’

This is because the ten Sefirot of Asiyah in its aspect of lights, vessels and chambers etc., are all in an aspect of total sublimation of the something (Bitul HaYesh) to the nothing (Ayin) [from which they are brought into being], as known regarding the chamber of the Holy of Holies in Asiyah where there is the union of Zeir Anpin and Nukvah of Asiyah, such as in the Holy temple below etc.

ונשמות ומלאכים דעשי’ הן בתכלית הביטול כמ”ש וצבא השמים לך משתחוים וכמו האופנים וחיות דעשיה

Even the souls and angels of Asiyah are in a state of total sublimation, as it states,[9] “The hosts of the heavens bow to You,” referring to the Ophanim and Chayot [angels] of Asiyah.

וגם חומר וכלי האופנים בבחי’ הביטול בתכלית וכמובן במרכבת יחזקאל בחיות ואופני’ דיצי’

Even the substance and vessels of the Ophanim are in an aspect of absolute sublimation, as is understood from the chariot [prophecy] of Ezekiel regarding the Chayot and Ophanim [angels] of Yetzirah.[10]

וכך גם במרכבה דסוסים שחורים ואדומים דזכרי’ בזמן הגלות שהמל’ מלובשת בע’ שרים דנוגה דעשי’ גם הם בתכלית הביטול כסוס לגבי רוכב וכמו הנה ה’ רוכב על עב קל כו’ וכמ”ש בזהר כעננים למרכב כו’

Similarly, this is the case regarding the chariot of black and red horses of Zachariah’s[11] [prophecy, which refers to] times of exile in which Malchut is vested within the seventy ministering angels[12] of Nogah of Asiyah. They too are in a state of total sublimation like a horse to a rider, as it states,[13] “Behold Hashem rides on a swift cloud etc,” and as explained in the Zohar[14], that they are “like a cloud upon which He rides etc.”

וע”ד שא’ היתפאר הגרזן על החוצב בו כו’

This is similar to the verse,[15] “Can an axe glory over the One who chops with it etc.”

והגם שיש בהם חילוקי מדריגות בהשתלשלות רבות עד אותן שמקבלים ע”י ריבוי מסכים מבחי’ אחוריים דאחוריים דאלקים ממ”ח צירופים האחרונים שנק’ אדמת בני חם

Even though there are many different levels in them with numerous chaining-down, even those who receive through a multitude of screens in an aspect of the back of the back of Elokim, from the forty-eight (מ”ח) last combinations [of Elokim] which is called[16] “the land of the children of Cham (ח”ם)”,

בתכלית ההסתר והצמצום בכמה מיני מסכים והבדלות עד שנק’ לבוש שק ועור כמו אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם כו’ כידוע וכמו שא’ המבדיל כו’

in a way of ultimate concealment and Tzimtzum-constriction with various different types of screens and separations, so much so, that it is called a garment of sackcloth and skin, as in the verse,[17] “I will enclothe the heavens with darkness and I will put sackcloth as their covering etc,” as is known, and as stated,[18] “He who separates etc.”

מ”מ נאמר מלך אלקים על גוים כו’ מי לא ייראך מלך הגוים כו’ שמלכותו בכל משלה

Nonetheless it states,[19] “G-d reigns over the nations etc,” and,[20] “Who will not fear You, O King of the nations etc,” for, “His kingdom rules over everything.”

וראי’ מבלעם שהי’ מבחי’ רע דנוגה בחי’ דעת דקליפה כמ”ש ויודע דעת עליון כו’ אמר לא אוכל לעבור את פי ה’34 לעשות קטנה כו’

The proof of this is from Bilaam, who was the “evil aspect of Nogah” (Ra D’Nogah), the aspect of Da’at of the external husks[21] (Kelipah) as it states,[22] “he knows the knowledge of the Most High (Yodeah Da’at Elyon) etc.” However, even he said,[23] “I cannot transgress the word of Hashem G-d” – to do even the smallest thing etc.

 (וגם מאתונו בחי’ נוק’ דז”א דקליפה שהיא יותר קשה (כמשי”ת שבאזלעו”ז בחי’ הנוק’ יותר קשה מכולם כו’) כתיב ותט האתון כו’ וגם בלעם אמר אם רע בעיניך אשובה לי כו’)

(Even his donkey, which was the aspect of Nukvah of Zeir Anpin of the Kelipah – external husks[24], which is even more severe (for as will be explained regarding the opposing side[25], the aspect of Nukvah is the most severe of them all[26] etc.), [However even regarding the donkey] it states,[27] “and his donkey turned away [from the angel] etc.” and even Bilaam said,[28] “If it displeases You I shall return etc.”)

והגם שיש מהם שהן בבחי’ יש נפרד גמור לומר כחי ועוצם ידי כו’ כמו שר של מצרים שאמר לי יאורי כו’ וכמאמרז”ל יודעים את רבונם ומתכוונין למרוד בו הנה זהו מבחי’ ג’ קליפות הטמאות לגמרי וגם הם נכנעים לפרקי’ כאשר יפקוד ה’ עליהם

Now, although there are those [Kelipot-husks] that are in an aspect of total somethingness and separation, so much so, that they say,[29] “My power and the strength of my hand [brought me all this affluence] etc., such as the ministering angel of Egypt who said,[30] “My river is mine and I have made myself etc,” and as the sages of blessed memory have stated,[31] “they know their master and rebel against Him intentionally”. These are from the aspect of the three totally impure husks (Kelipot), and they too are submissive at times when HaShem visits punishment upon them.

כמבואר בנבואת הנביאים על כמה שרי אוה”ע כו’

This is as explained in various prophecies of the prophets regarding some of the ministering angels of the idolatrous nations of the world etc.

אבל בבחי’ נגה גם בבחי’ נגה דעשי’ שרובו רע ומיעוטו טוב המה בבחי’ ביטול תמיד כמו הגלגלים והמזלות שהן ע’ שרים דכתיב בהם ג”כ וצבא השמים לך משתחוים ואומרים שירה בכל יום כו’

However, in the aspect of Nogah, even the aspect of Nogah of Asiyah which is mostly evil with a minority of good,[32] they are in a state of constant sublimation, such as the planets and constellations which are [influenced by] the seventy ministering angels about whom it also states, “The hosts of the heavens bow to You,” and “They sing His praise every day” etc.[33]

וכידוע בענין הטעם לסיבוב התמידי דחומר הגלגלים שהוא רק מצד השיר’ שאומרים בחי’ הצורה ונפש הגלגל בהשתחוואה רוחנית כו’ וכמ”ש במ”א וד”ל

As known this is in accordance with the reason for the constant orbit of the physical planets [and constellations] that this is due only to their forms and souls being in a constant state of praising and spiritual bowing [to HaShem] etc, as explained elsewhere.  This will suffice for the understanding.

 

End of Chapter Fifty-Three[1] Isaiah 44:6

[2] See Likkutei Torah, Naso 21c; Maamarei Admor HaEmtzaee, Hanachot 5577 p. 329; Kuntreisim p. 593; Torat Chaim Vayigash 230d; Shaar HaEmunah 58a.

[3] See Tanya, Igeret HaKodesh, Epistle 20l Maamarei Admor HaEmtzaee, Vayikra Vol. 1 p. 15

[4] Sefer HaGilgulim, Ch. 18; Maamarei Admor HaZaken, Bereishit p. 72; Vayikra Vol. 1 p. 15, Bamidbar Vol. 4 p. 1,456; Torat Chaim Bereishit 30a.

[5] See Maamarei Admor HaZaken, beginning of Inyanim

[6] Shacharit prayer of Shabbat and Yom Tov; Torat Chaim Bereishit 30a.

[7] Aravit prayer; Also see Maamarei Admor HaEmtzaee Hanachot 5577 pp. 53, 67, 90, 163, 330.

[8] See Shaarei Teshuva 20a

[9] Nechemia 9:6

[10] Ezekiel Ch. 1

[11] Zachariah 6:2

[12] Zohar Bereishit 46b; Siddur of Alter Rebbe, Shaar HaMilah 145c; Shaarei Teshuvah 74a.

[13] Isaiah 19:1

[14] Zohar Bo 43a

[15] Isaiah 10:15

[16] Blessing of Emet V’Emunah; Pri Etz Chaim, Shaar Chag HaMatzot, Shaar 21, Ch. 5; Maamarei Admor HaEmtzaee, Vayikra Vol. 1, p. 327; Dvarim Vol. 3, p. 1,061; Shaar HaEmunah 30a & 49a.

[17] Isaiah 50:3; Also see Siddur of Alter Rebbe, Milah 45c; Maamarei Admor HaEmtzaee, Vayikra Vol. 2 p. 896.

[18] Havdalah prayer; Shaarei Teshuva 113c

[19] Psalms 47:9

[20] Jeremiah 10:7

[21] Zohar Balak 194a; Etz Chaim, Shaar 32, Ch. 2; Maamarei Admor HaEmtzaee, Dvarim Vol. 2, p. 643.

[22] Numbers 24:16

[23] Numbers 24:13

[24] Zohar Balak 107a; MeOrei Or, Erech Aton num. 138.

[25] Ecclesiastes 7:14; Biurei HaZohar, Pekudei 59b; Maamarei Admor HaEmtzaee, Shmot Vol. 2, p. 495; Shaarei Teshuvah 69a.

[26] Zohar Pinchas 231b; Maamarei Admor HaEmtzaee, Na”Ch p. 33.

[27] Numbers 22:23

[28] Numbers 22:34

[29] Deuteronomy 8:17

[30] Ezekiel 29:3; Maamarei Admor HaEmtzaee, Hanachot 5577, p. 275; Bamidbar Vol. 2, p. 814.

[31] Torat Kohanim, Bechukotai 26:14; Maamarei Admor HaEmtzaee, Bereishit p. 98

[32] Etz Chaim, Shaar 43, introduction; Shaar 47, Ch. 4; Shaar 49, Ch. 6.

[33] See Torat Chaim, Bereishit 1c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*