The Gate of Unity – Chapter 45

והנה כתיב ויעש ה’ לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם

Now it is written,[1] “And Hashem [Elokim] made for Adam and his wife a cloak of skins (Or-עור) and garbed them.”

שזהו בחי’ החשמ”ל דנוגה שמקיף לזו”נ דאצי’ שנק’ אדם ואשתו עד מתחת רגליהם כו’ כידוע

This refers to the aspect of the Chashmal of Nogah which encompasses Zeir Anpin and Nukvah of Atzilut, which are called Adam and his wife, [which ecompasses] until below their feet as is known.

ובתורתו של ר”מ הי’ כתוב אור באלף

In the Torah scroll of Rabbi Meir[2] this was written with an Aleph-א, i.e. Or-אור – Light.

שזהו בחי’ זיהרא עילאה כמ”ש עוטה אור כשלמה שזהו אחר הבירורים דרפ”ח כו’.

This refers to the upper radiance[3] as it states,[4] “He covers Himself with light as a garment,” referring to after the rectification of the two-hundred and eighty eight [sparks] etc.

ומתחלה יש להבין קצת בביאור ענין השבירה והתיקון בכללותן

We must therefore first understand a little bit about the explanation of the matter of the shattering [of the vessels] and their rectification, in general.

שהוא בבחי’ האותיות שנק’ כלים

This [took place] in the aspect of the letters, which are called vessels.[5]

שנשברו ונפלו מצד ריבוי האור שלא הי’ ביכולתם להכיל כמ”ש בע”ח וכמ”ש אתה פוררת בעזך ים

They shattered and fell because of the over abundance of light which they were incapable of containing, as stated in Etz Chaim,[6] and like the verse,[7] “You scattered the sea (ים) into pieces with your strength.”

שזהו בחי’ התהו שנתפררו בחי’ האותיות שנק’ שבירת הכלים כידוע

This refers to the aspect of Tohu-Chaos,[8] wherein there was a fragmentation of the aspect of the letters which is also called the Shvirat HaKelim – The Shattering of the Vessels, as is known.

וטעם הדבר ידוע עד”מ עומק אור שכל שלמעל’ מכלי הגבל’ המוח אז ודאי יתבלבלו אותיות השכל שבמח’ מצד מיעוט כחם להכיל האור כי רב הוא מהם

The reason for this is known to be analogous to a deep intellectual light which transcends the limitations of the vessel of the brain, to the point that [in attempting to explain it] the letters of the intellect and thought will certainly become confused because of their inability to contain the light, for it is greater than them.

משא”כ כלי המוח שמכיל לאור השכל העמוק אדרבא מוגבל ומתיישב ונעלם באותיות הללו (בל”א פאר נעמט כו’)

This is not the case when the vessel of the brain is able to contain the light of the deep intellect, at which point the contrary is true, that it becomes limited and settled and concealed within these letters.

וכאשר לא יכילו אזי בהכרח שיתפרדו האותיות

However, when it is not able to be contained then it is certain that the letters will become disjointed.

וכמו שמבואר במ”א באריכות שזהו כמו בתיבה א’ שתקצר להכיל האור הרב שבה יתפרדו האותיו’ שבה אנה ואנה עד שלא יהיה מובן מזה כלום

This is as explained elsewhere at length[9] that this is like when a word cannot contain the great light that is in it, the letters become disconnected from each other to here and there, to the point that nothing is understood from it at all.

כתיבת ויאמר כשלא יכיל עומק המכוון שבו יתפרדו האותיות וישאר וי”ו מם שבו מפורדין שלא כסדרן במקומן

For instance the word “Vayomer – ויאמר (and He said)”, when it cannot contain the depth of the intention that is within it, the letters become separated from one another and there remains only a Vav-ו or a Mem-מ not in their place or proper order.

 (כדוגמ’ אותיות הרהורי לבו שביום שמתפרדין שלא במקומן ושלא כסדרן בחלומות

(An example of this is the letters of the fleeting thoughts that one has during the day which become disjointed and not in their proper place or order when one dreams.[10]

שבאין רק מצרופים שמהרהר ביום בלתי מסודרין אלא אות מתיבה זו ואות מתיבה אחרת כו’

They come about from the combinations of thoughts one thinks during the day, only that they are not ordered.  Rather, there is [a jumble of] one letter from one word, and another letter from another word etc.

ולכך החלומות שוא ידברו כו’ וכמ”ש במ”א)

It is for this reason that[11] “dreams speak nonsense etc,” as is explained elsewhere.[12])

וזה הפירור נק’ שבירה לחלקים רבים וקטנים

This scattering is called a Shvirah shattering into many different small parts.

כי בבוא זה האות שנתפרר לעצמו במ”א אין בו רק חלק מצומצם מאד מן השכל שהיה מקובץ בהיות התיבה בצירופה בשלימות כו’

For when a [single] letter comes to be separated independently in a different place, it only has a portion of very constricted [radiance] of the original intellect which was contained when the word was in its complete combination etc.

וגם הוא מתפרר פירור אחר פירור עד שנעשה מזה ענין זר לגמרי

And this scattering can undergo additional scatterings until it becomes a completely estranged matter [from the original intellect].

 (כדוגמת ענין החלומות מהרהורי לבו שביום רק אעפ”כ לא יחלום פילא בקופא דמחטא רק מעין הרהורי לבו דוקא וכמ”ש במ”א בענין פותר חלומו’ דיוסף וכמשי”ת)

(This is comparable to the matter of dreams from the thoughts of the hearts during the day.  Nevertheless, one will not dream of[13] “an elephant through the eye of a needle” but [his dreams] will only reflect the thoughts of his heart, as discussed elsewhere regarding Yosef’s interpretation of the dreams,[14] and as will be explained.)

וכך יובן למעלה בענין שבה”כ דאורות דתהו שזהו בחי’ פירור ופיזור האותיות שלהם כמ”ש אתה פוררת כו’

In this manner we may understand how it is above with regard to the matter of the shattering of the vessels of the lights of Tohu-Chaos, that it is an aspect of a scattering and separation of their letters, as stated, “You scattered [the sea] etc.”

והיינו שנפלו למטה מטה עד שנעש’ בבחי’ לבוש זר

That is to say, they fell far below until they became the aspect of a separate garment.

שזהו שרש ענין התהוות בחי’ לבוש דחשמל כו’ הנק’ כתנות עור

This is the root of the coming into being of the aspect of the garment of the Chashmal etc, which is called the garment of skins (עור).

וידוע דעור זה הן בחי’ ג’ מיני אותיות דמחדו”מ ששרשם הוא מאותיות דכלים דתהו שנתפררו וירדו למטה ונעשה בחי’ לבוש ומקיף להלביש לבחי’ המדו’ דאדם כו’

Now it is known that these skins are the aspect of the three types of letters of thought, speech and action,[15] which are rooted in the letters of the vessels of Tohu-Chaos which scattered and fell below to become the aspect of an encompassing garment which garbs the aspect of the emotions of man etc.

וגם שהוא נעשה בבחי’ לבוש נפרד שרשו מלמעלה ממקור המוחין דבינה שבמדות

And, although it becomes the aspect of a separated garment, its root is from above the source of the intellect of Binah [as it is] in the emotions.

וזהו ג”כ בחי’ חיצוניו’ בינה שעל גוזליו ירחף לשמירה כו’ שהוא מבחי’ המקיף דבינה בבחי’ מ”ם סתומה הנ”ל וד”ל.

This too is the aspect of the externality of Binah which “hovers over her chicks” to protect them etc., which is from the aspect of the encompassing light of Binah, i.e. the aspect of the closed Mem-ם discussed previously.  This will suffice those of understanding.

ולהבין זה בתוס’ ביאור הנה ידוע שזהו ג”כ שרש ענין המשלים כמו ג’ מאות משלים דר”מ כו’

To further understand this with additional explanation, it is known that this is also the root for the matter of analogies, like the three hundred analogies of Rabbi Meir etc.[16]

ששרש המשל למעלה מן הנמשל כמו משלי שלמה שהן חכמות עמוקו’ ביותר

For the root of the analogy is higher than the analogue,[17] like the proverbs of [King] Solomon which are extremely deep concepts.

שאין להם בחי’ כלים באותיות כ”א בהתלבשותם בענינים זרים נבדלים הרבה מן עצם החכמה

They do not have the aspect of letters except by means of their becoming garbed within matters that are totally separate from the essence of the wisdom.

שם דוקא יושג עומק החכמה כמו שיוכלו להשיג עומק השכל

It is specifically [through the analogy] that the depth of the wisdom is grasped just as one would grasp the depth of a concept.

רק ע”י המשל דוקא שלא יושג גם ברבוי הסבר דברים כו’

This is [accomplished] only by means of the analogy, for it cannot be grasped even through abundant explanations etc.

והמשל שנעשה לפי אופן הנמשל דוקא הרי בהכרח שישיג לעומק ומקור מוצא הנמשל וא”ל לא יכוון המשל לנמשל כלל כידוע

Additionally, the analogy is made according the form of the analogue specifically, and must therefore grasp the depth and root from whence the analogue comes forth, for if this was not the case it would not apply to that which it is analogous to at all, as is known.

א”כ שרש המשל במקור שכל הנמשל ולמעלה הימנו

Hence, the root of the analogy is in the root of the concept and analogue, and even higher than it.

ולזה א’ דברי חכמי’ וחידותם שלפ”ע עומק ומקור החכמ’ כך ערך החידו’ ומשלים כמו משלי’ דר”מ ומשלי שלמה

It is therefore stated,[18] “The words of the wise, and their proverbs;” i.e., commensurate to the depth of the root of the wisdom, so likewise will be the depth of the proverbs and analogies, like the analogies of Rabbi Meir and the analogies of Solomon.

וכמ”ש במ”א בענין וידבר ג’ אלפי’ משל דהיינו משל למשל

This is as explained elsewhere regarding the verse,[19] “And he spoke three thousand proverbs;” that is, an analogy upon an analogy.

כמ”ש בזהר שנמצא במשל האחרון יותר שם הוא העומק והמקור היותר ראשון של הנמשל כו’

And as explained in the Zohar that in the most final analogy one may find the greatest depth and original source of the analogue etc.

וכ”ז הוא ג”כ בשרש בחי’ האותיות שע”י דוקא יושג היטב אור השכל כו’

The same is true with the root of the aspect of the letters, that it is through them specifically that the light of the intellect is grasped well etc.

 (וכמ”כ יובן בענין ההגשמה של אור השכל כל שבא בהשגה והסבר בהגשמה ביותר למטה מטה שם דוקא בחי’ העומק והמקור של גוף פנימית אור השכל כו’)

(It is similarly understood regarding the coarsening of the light of the intellect that the more that something is grasped and can by physically explained and brought down, it is there specifically where [one may see] the depth and root of the essential light of the intellect etc.)

והיינו ג”כ בחי’ חיצוניות בינה שמזה נעשה בחי’ לבוש החשמל דבינה

The [above] is also the case with the aspect of the externality of Binah from which is made the aspect of the Chashmal garment of Binah.[20]

שעל זה א’ ויעש כתנות עור כו’ שהוא בחי’ שומר למוחין שבמדות שלא יבא לבחי’ טעות

It is regarding this that it states, “And he made a cloak of skins (Or-עור) etc,” which is the aspect of the protector of the intellect in the emotions so that it should not come to the aspect of error.

 (שמזה נעשה השליא לולד כו’)

(It is from this that the placenta for the fetus is made etc.[21])

וכמ”ש במ”א באריכות בענין אימא פרישת גדפהא כו’ ובענין בשלום אותיות מלבוש כו’ ובענין סכך דסוכה וכה”ג וד”ל

This is as explained elsewhere[22] at length regarding the matter of[23] “the mother spreads her wings etc,” and the matter of “baShalom-שלום-in peace” is the same letters as “Malbush-מלבוש-garment” etc,[24] and the matter of the Sechach covering of the Sukah and the like.[25]  This will suffice those of understanding.

End of Chapter Forty-Five[1] Genesis 3:21; Also see Siddur of Alter Rebbe, Shacharit 60d, Birchat HaMazon 115b, Milah 147a-148d; Biurei Zohar, Balak 149d; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Vayikra Vol.2, p. 493; Torah Or, Lech Lecha 12c.

[2] See Bereishit Raba 20:12; Shaar HaEmunah 43a; Maamarei Admor HaEmtzaee, Bereishit p. 450; Bamidbar Vol. 2, p. 560 & p. 757; Dvarim Vol. 1, p. 115; Drushei Chatunah Vol. 1, p. 66; Hanachot 5577 p. 253.

[3] Zohar Bereishit 36b

[4] Psalms 104:2

[5] Tanya, Shaar HaYichud V’HaEmunah Ch. 4

[6] See Etz Chaim, Shaar 10, Ch. 5; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Dvarim Vol. 4, p. 1,476.

[7] Psalms 74:13

[8] Maamarei Admor HaEmtza’ee, Na”Ch p. 5; Torat Chaim, Vayeshev 206c.

[9] Maamarei Admor HaEmtza’ee, Na”Ch p. 5 and on; Maamarei Admor HaZaken, Nevi’im p. 5 and on.

[10] Talmud Bavli, Brachot 55b; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Hanachot 5577 p. 244

[11] Zacharia 10:2

[12] Torat Chaim, VaYechi 245d

[13] Talmud Bavli, Brachot 55b; Torat Chaim, VaYetze 169d; Miketz 216a

[14] See Maamarei Admor HaZaken, Inyanim p. 431; Torat Chaim, VaYechi p. 245c & 248c.

[15] See Biurei HaZohar, VaYeshev 21d; Tazriah 73b; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Dvarim Vol. 3, p. 923; Na”Ch p. 318; Kuntreisim p. 209

[16] Talmud Bavli, Sanhedrin 38b

[17] See Sefer HaMaamarim 5568 Vol. 1, p 393; Maamarei Admor HaEmtza’ee, Vayikra Vol. 2, p. 522 and on.

[18] Proverbs 1:6

[19] Kings I 5:12

[20] See Or HaTorah, Noach Vol .3, p. 1338

[21] As will be explained later regarding the development of Klipah.

[22] See Maamarei Admor HaEmtza’ee VaYikra Vol. 2, p. 494

[23] Zohar (Ra’aya Mehemna) Pinchas 256a; Torat Chaim, Vayetze 170c; Biurei HaZohar, Noach 4c and on.

[24] See Siddur of the Arizal, end of Amida; Also see Emek HaMelech, Shaar 1, Ch. 55 (9c); Torat Chaim, Noach 58a.

[25] See Siddur of Alter Rebbe, Shaar HaSukkot p. 257a and on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*