The Gate of Unity – Chapter 41

והנה ידוע בענין המא’ דאימא אוזיפת מאנהא לברתא כו’

Now, it is known regarding the matter of the saying,[1] “The mother (Imma) lends her clothes to the daughter etc”

שהוא בחי’ ה”ג מנצפ”ך דאימא כו’ פתוחי חותם

That this refers to the aspect of the five aspects of judgment – Gevurot, [also known as] MaNTzePa”Ch of Imma etc.,[2] or the Pituchei Chotam – The Openings of the Seal.[3]

שהוא בחי’ צרופי התחלקות אותיות דמח’ וכמ”ש בזהר ע”פ וקול התור נשמע בארצנו כו’ (וכמ”ש במ”א)

This refers to the aspect of the combinations and divisions of the letters of thought, as stated in the Zohar regarding the verse[4] “The voice of the dove is heard in our lands etc,” (and as explained elsewhere).

ותחלה יש להקדי’ שיש ג’ מדריגות במחשבה עצמה

[To understand this,] we must first introduce that within Machshavah – Thought itself there are three levels.

והוא בחי’ מח’ דמחשבה ודבור שבמחשבה ומעשה שבמח’

These are the aspects of Thought of Thought, Speech of Thought, and Action of Thought.

וביאור הדברים ידוע להיות מבואר למעלה (באות הל”ז (שיש ג’ מדריגות במח’

Now, the explanation of the matter is as was explained previously (in chapter thirty seven[5]) that there are three levels of thoughts.

ציור בלא אותיות כו’ והוא כמו תינוק קטן שאין לו מח’ בצירופי אותיות עדיין

[The first is] imagery without any letters etc.  This is like [the thoughts of] an infant who does not yet think thoughts[6] with combinations of letters.

רק דמיון וציור שבמח’ שנמשך מכח המדמה בלבד

This [type of] thought is only imagination and imagery which is drawn from the power of imagination – Koach HaMedameh.

הגם שנמצא גם בדמיון זה התחלקות חלקי’ לצייר בצמצום בדבר מיוחד אבל אינו רק בדמיון

Although even within this imagination there can be different divisions and forms which are constricted to the specific subject [of the imagination], it is nevertheless only imaginative thought.

ואינו נק’ מח’ עדיין שיחשוב באותו דבר אשר לזה אמרו דקטן אין לו מח’ כלל

This is not yet [truly] called thought, i.e. that he is “thinking” about this thing, and for this reason it has been stated that an infant does not have any “thought” whatsoever.

וגם כשיגדל מעט ויש לו צירופי התחלקות אותיות במח’ אינם אותיות גמורים

Even when he grows slightly and begins to have combinations and divisions of letters in thought, these too are not [called] complete letters.

רק שיוכל לחשוב בצמצום בדבר הפרטי דוקא כמו לחשוב במוחו בדבר מה שנותנים לו ויבחין בינו לדבר מה זולתו עד שיחפוץ בזה וימאס בזה כידוע

It is only that now he is able to think in a constricted form about a specific thing, such as to think in his mind regarding that which is given to him and to discern between this [object] and some other [object] to the point that he will desire one and detest the other, as known.

והוא התחלת ענין המח’ ונק’ מעשה שבמח’

This is the beginning of thought, and is called Maaseh SheB’Machshavah – The Action of Thought.

ובגדול היינו מה שחושב איך לעשות דבר ולצייר ולכתוב דרך פרט דוקא או שעולה במחשבתו כל מה שצריך לעשות בפו”מ וגם מה שמצייר אותיו’ הכתב במח’ או כ”ד גשם נבדל כפרי ועץ וציור כל תמונה וכה”ג הכל נק’ עשי’ שבמח’

In an adult [examples of this include] the thought of how to do something, or draw something, or write something in a specific way, or when there arises within his mind the thoughts of the [physical] actions that he must do in actuality, or if he pictures the written letters in his mind or the picturing of any physical object such as a fruit or tree and the like.  All of these are called Action of Thought.

ובקטן אין לו גם בחי’ מח’ זו רק בחי’ דמיון לבד (ועכ”ז הוא למעלה מדמיון החלומות כו’)

An infant however, does not truly possess even this aspect of thought except the aspect of imagination alone, (but nevertheless, this is a higher [form of imagination] than the imagination of dreams etc.)

וכמ”ש במ”א בענין ביד הנביאי’ אדמה בכח המדמה שבמח’ בלבד

This is as explained elsewhere regarding the matter of “By the ministry of the prophets I have used similitude – Adameh[7] i.e., in only the power of imagination of thought – Koach HaMedameh.

לפי שבשעת השינה לא נשאר רק חלק האחרון יותר שהוא רק הדמיון שבמח’

This is because during sleep only the most final portion [of thought] remains [active], which is the power of imagination of the thought.

(וזהו ענין הגלות שנמשל לשינה כמ”ש היינו כחולמים כו’ אך הן מעין הרהורי ליבא כו’ כמ”ש במ”א)

(This then, is the matter of the exile which is likened to sleep,[8] as stated[9] “We were as dreamers etc.”  Nevertheless, [dreams are a reflection] and alike the thoughts of the heart [while awake], as explained elsewhere.[10])

ובחי’ דבור שבמח’ הוא כמו שחושב צירופי אותיות הדבור שמדבר זולתו

Now, the aspect of Speech of Thought is like the combinations of letters of speech that he thinks when his fellow speaks to him.

שזהו למטה מאותיות המח’ שחושב לעצמו בלא שמיעת דבור זולתו

This is lower than the letters of thought when he thinks thoughts to himself without hearing his fellow speak.

כמו כאשר חושב צירופי אותיות אדון עולם הרי באופן צירוף מיוחד כזה עצמו כאשר שומע במחשבתו דבור זולתו כשמדבר אדון עולם

For instance, [there is a difference between] when he thinks the combinations of letters of [the words] “Adon Olam – Master of the world” in its unique combination to himself, as opposed to hearing in his thought the speech of his fellow speaking the words “Adon Olam – Master of the world.”

אין זה רק שנחקק אותיות הדיבור זולתו במחשבתו

In which case, it is only that the words that his fellow speaks are embedded in his thought.

שהוא למטה מאותיות אדון עולם שבמחשבת עצמו

This is lower than the letters of “Adon Olam – Master of the world” that he thinks to himself.

וכך כל מח’ שחושב איך לדבר טרם שמדבר ומיד מדבר נק’ דבור שבמח’

The same is true of all thoughts that he thinks of how to speak [or say something] immediately preceding his subsequent speech, this is [also] called Speech of Thought.

וכידוע שזהו מבחי’ דבור שבמח’ נעשה בחי’ מח’ שבדבור

And as is known, this is the aspect of Speech of Thought which becomes the aspect of Thought of Speech.

כי ממה שחושב איך לדבר נעשה אופן המח’ בעת שמתחיל לדבר מה שרצה במח’ לדבר כו’

For his thoughts when he begins to speak will be patterned according to his thoughts of how to speak when he desired in his thought to speak etc.

משא”כ המדריגה הג’ שהוא מח’ שבמח’ היינו מחשבת עצמו

This is not the case with the third level which is the Thought of Thought, in other words thinking to himself.

כשחושב צירופי אותיו’ אדון עולם בלא דבור או כשחושב שאר ענין דבר מה בצירופים שונים שנק’ אותיות המח’

[This is like] when he thinks the combination of letters of “Adon Olam – Master of the world” without any speech, or when he thinks of any other subject matter in its various combinations which are called the letters of thought.

אך גם בזה יש ב’ מדריגו’

However, in this itself there are two levels.

הא’ אשר גם הוא בכלל דבור שבמח’

The first is also still in the category of Speech of Thought.

והוא כאשר אינו חושב כלל את ההשכל’ והכוונה שבאותיו’ א”ע וכה”ג שהוא ענין מחשבת הממשלה והאדנות

This is when he does not at all think about the intention and intellectual concepts contained within the letters of “Adon Olam – Master of the world” or the like, to consider the matters of mastery and rulership.

ואין לו מח’ כלל בזה רק צירופי האותיו’ דאל”ף דלי”ת שבאדון וכה”ג

He does not think about this at all, but only the combinations of the letters of Alef, Dalet, and so on which make up the word Adon – Master.

הגם שהוא בלא דבור שהוא למעלה משמיעת דבור א”ע כנ”ל מ”מ נק’ גם זה בשם דבור שבמחשב’

Although he is not speaking, and this certainly transcends hearing [his fellow] speak the words “Adon Olam” as mentioned previously, nonetheless, this too is called by the term Speech of Thought.

 (וכענין וקרא זא”ז

(This is like the matter of [the angels] who “Call to one another”[11]

כמו באותיות המח’ שלנו שהיה יכול אדם לקרוא לזולתו בשמו במח’ מה שקוראו בדבור

This is similar to our letters of thought were we able to call out to another person by name using our thought just as he calls him with speech.

כך הוא בחי’ דבור של המלאכים וכן ב’ רוחות מספרות זע”ז שאינו נשמע לאדם כו’ וכמ”ש במ”א)

It is in this manner that angels speak, as is similarly the case with the two spirits who were speaking with each other but are not heard by man etc.,[12] as is explained elsewhere.)

והב’ הוא המחשבה האמיתית

The second level is true thought.

שהוא מה שחושב את ההשכלה של הענין שבאותיות המח’ שמחמתו הוא חושב מיד אופן הצירופים של אותיות הללו

This is when he is thinking about the intellectuality of the concept vested within the letters of thought, and because of which the manner of the combination of these letters are thought.

 (כמו שאנו רואים בצירופי אותיו’ המח’ שמתהווים רק כפי הכוונה שבשכל אם כך וכך יתהווה אופן הצירוף כך וכך וכידוע)

(Just as we see that the combinations of the letters of thought come in to being solely according the intention of the concept, so that if he is thinking about such and such then the manner of the combination will be accordingly such and such, as known.)

כמו אם כוונתו בשכל בענין דבר פרט לאיזה מסחור או בענין אדנות יחשוב בצירופים שונים כפי המכוון דוקא

For instance, if the intention in his intellect is regarding a specific matter of business, or like the matter of mastery, then the combinations of [the letters of] his thoughts will be specifically according to his intention.

וזהו הנק’ מח’ שבמח’ שהוא הנק’ כח המח’ לחשוב כל ענין דבר מה בצירופים שונים

This is called Thought of Thought, which is called Koach HaMachshavah – The Power of Thought, to think of every matter in various combinations of letters.

 (כמו כח הדבור לדבר כל מה שירצה כו’ כמו שיתבאר)

(It is like the power of speech, that one can speak anything that he wishes etc, as will be explained.)

והיא בחי’ הכלי למח’ עיונית הנק’ מחשבת השכל עצמו (הנ”ל באות מ’ (בחי’ מל’ דתבונה כו’

It is [this level which is] the aspect of the vessel for the Machshavah Iyunit – Analytical Thought which is called the intellectual thought itself (discussed previously in chapter forty); i.e. the aspect of Malchut of Tevunah.

והוא המח’ שתלויה בדעת דוקא ולזה א’ דקטן אין לו מח’

This [type of] thought is dependent upon Da’at [concentration] specifically, and it is for this reason that it states that a child does not have any thought.

דלפי קטנות דעתו כך הוא קטנות המח’ בלא צירופים כלל

For commensurate to the immaturity of his Da’at [concentration] will be the immaturity of his thought, [which will be] without combinations of letters whatsoever.

אבל גדלות הדעת הוא המביא למח’ בריבוי צירופים שונים

However, mature Da’at [concentration] is what brings to abundant thought in a multitude of various combinations.

ולפי אופן העמקת הדעת בעומק המושג כך יהיה עומק המח’ בבחי’ עומק מח’ עיונית הנ”ל

Moreover, commensurate to the depth of the Da’at [concentration] into the depth of the concept, so likewise will be the depth of the thought in the aforementioned aspect of deep Machshavah Iyunit – Analytical Thought.

 וכמו מה מאד עמקו מחשבותיך שתלוי בערך עומק המושג דבינה כו’ וד”ל

Like [the verse],[13] “How deep are your thoughts,” which is dependent upon the depth of the comprehension of Binah etc.  This will suffice those of understanding.

 

End of Chapter Forty-One[1] See Zohar Introduction 2a.

[2] See Maamarei Admor HaEmtzaee Dvarim Vol. 3, p. 1023 and on, Na”ch p. 17, VaYikra Vol. 1, p. 237

[3] Exodus 28:11

[4] Song of Songs 2:16; Zohar Vayera 97b; Sefer HaMaamarim 5568 vol. 1 p. 488.

[5] Or thirty eight

[6] Talmud Bavli, Chulin 12b. Also see Maamarei Admor HaZaken 5568 Vol. 1 p. 488, and 5570 p. 13; Maamarei Admor HaEmtzaee Vayikra Vol. 2 p. 925.

[7] Hosea 12:11; Also see Imrei Binah, Shaar HaKriyat Shma 71b.

[8] See chapter thirty.

[9] Psalms 126:1

[10] Talmud Bavli, Brachot 55b.  Maamarei Admor HaEmtza’ee, Hanachot 5577 p. 244

[11] Isaiah 6:3

[12] Talmud Bavli Brachot 18b.  Also see Maamarei Admor HaEmtza’ee Kuntreisim p. 547; Torat Chaim Noach p. 67d

[13] Psalms 92:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*