בס"ד
Dec 20 2014, Kislev 28, 5775
Torah reading: Miketz

In-Depth Sicha

Miketz_AcceptingBlame

Parshas Miketz – Accepting the Blame

To view as a Designed and Printable PDF, click here.   When Yosef’s brothers arrive in Egypt to buy provisions during the hunger, Yosef makes things difficult for them and challenges his brothers as being spies. The brothers realize that these troubles are a G-d-given punishment for their misdeeds in selling him. Upon hearing their … Read more

Nitzavim-Vayeilech_Unity

Parshas Nitzavim – All As One

To view as a Designed PDF, click here.   Sponsored by Rabbi Yossi Levin. May he be blessed with health, happiness and success in all his endeavors. This week’s parsha opens with the statement that the Jewish people are standing together to enter into a covenant. This Sicha analyzes the nature of the covenant and … Read more

KiTavo_EmulatingG-d

Parshas Ki Tavo: Emulating G-d

To view as a Designed PDF, click here.   נדפס ע”י הרב עמירם וזוגתו מרת אסתר מרקל שיחיו. לעילוי נשמת מרת חי’ פייגא בת ר’ יעקב קליין. נפטרה ח”י אלול ה’תשל”ט. In this week’s parsha is included the directive to walk in G-d’s ways. This Sicha explains exactly how it is possible that a mere … Read more

Eikev_RainInItsTime_InDepthSicha

Parshas Eikev – Rain In Its Time

To view as a Designed PDF, click here. נדפס ע”י הרב מרדכי סלאוין ומשפחתו שיחי’.  שיזכו להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם. Parshas Eikev describes G-d’s promise to provide blessings to the Jewish people, upon their fulfillment of His mitzvos. Rashi’s commentary on the verse, however, prompts a series of questions. This Sicha analyzes Rashi’s specific … Read more

Va'eschanan_VoiceDidNotCease

Parshas Va’eschanan – The Voice That Did Not Cease

To view as Designed PDF, click here.   נדפס לזכות הילד שלום דובער שיחי’ צייטלין. שיזכו הוריו הרב מנחם מענדל ורעייתו מרת חי’ מושקא שיחיו לרוב נחת, אושר, ברכה ובריאות, ושיזכה לגדלו להיות חסיד ירא שמים ולמדן לנחת רוח הוריו והרבי נשיא דורנו. By the Giving of the Torah the verse states that it was … Read more

Balak_FromSeaToSea

Parshas Balak – Sea and Land

To view the designed PDF, click here.   Sponsored by Harav Dovid Yukusiel ben Rina. May he blessed with abundance and joy! In this week’s parsha Bilaam prophesizes concerning the times of Moshiach. The present Sicha analyzes the statement that Moshiach will “reign from sea to sea and from the river to the ends of … Read more

Chukas_Moshe and Israel

Parshas Chukas – Moshe and Israel

To view as a Designed PDF, click here. Sponsored by Dovid Yukusiel ben Rina. May he blessed with prosperity and happiness in all his endeavors. In this week’s parsha, it tells of the messengers that were sent to Sichon to request permission to pass through his land. The verse states that “Israel sent messengers.” This … Read more

Parshas Korach – The Rebellion

To view as PDF, click here. In honor of Yossi Teller on the occasion of his Upshernish and Dovber Markel on the occasion of his Bris. Sponsored by their grandparents Rabbi Amiram and Esther Markel. May they have tremendous nachas from their grandchildren, and be zocheh to see them grow up to be true chassidim … Read more