בס"ד
Feb 22 2018, Adar 7, 5778
Torah reading: Tetzaveh

THE GATE OF UNITY

The Gate of Unity – Chapter 1

הנה כבר מבואר באריכות בקונטרס מיוחד בפרטי אופני ההתפעלות במוח ולב, ומחשבה שנולד מן ההתבוננות לפי סדר ה’ מדריגות נרנח”י כו’. We have already explained at length in a special pamphlet,[1] concerning the particular manners in which one may be aroused in his mind and heart, and the thought which is born of contemplation (hitbonenut), … Read more

The Gate of Unity – Chapter 2

והנה ידוע שיש בבינה עצמה ב’ מדרגות, בינה ותבונה, וענין התבונה הוא בחי’ התפשטות אור הבינה (כמ”ש בזהר דאו”א תתאין הם יש”ס ותבונה, ונק’ אימא תתאה כו’) Now, it is known that in Binah itself there are two levels; Binah and Tvunah. The matter of Tvunah is the aspect of the spreading forth of the … Read more

The Gate of Unity – Chapter 3

ובכל זה יובן בענין ההתבוננות בהשגת האלקות, שיש ב’ מדריגות, בינה ותבונה. בינה היינו בחי’ עצם ההשגה האלקית בכל פרט ענין שמתבונן, איך הוא ומה הוא, ועומד על הדבר בעיון רב בכל פרטי חלקיו כו’ כנ”ל From all of the above we understand that in the matter of contemplation (Hitbonenut) on the comprehension of G-dliness, … Read more

The Gate of Unity – Chapter 4

ומעתה יש לבאר באיכות ענין ההתבוננות, אם דרך כלל או דרך פרט דווקא, כמו ע”ד דוגמא בהשגה אלקית דבחי’ ממכ”ע, דרך כלל בג’ עולמות בי”ע, הכל שרש ענין א’ הוא בכל המשלים דזיו והתפשטות או אותיות כו’, וכללותו רק ענין הגלוי מן ההעלם We must now explain how one should contemplate (Hitbonenut), whether it should … Read more

The Gate of Unity – Chapter 5

והנה אחר שנתבאר שצריך להתבונן דרך פרט דוקא, הרי מן ההכרח לידע כל פרטי חילוקי המדריגות בכל פרטי סדרי ההשתלשלות דאבי”ע,  להתבונן בהם After having explained the need to contemplate specifically in a particular manner, it follows, of necessity, that one must know all the particular levels in all the details of the chaining down … Read more

The Gate of Unity – Chapter 6

והנה ידוע המאמר דבכי’ תקיעא בלבאי מסט’ דא וחדווה מסט’ דא כו’ The statement[1], “Weeping is affixed in my heart on this side and joy on that side”, is well known. להיות שצריך להקדים בחי’ הכנה בנפש לכללות הידיעה האלקית בהשתלשלות דאוא”ס באבי”ע עד שתהא הנפש בחי’ כלי מוכן לזה [This is to say] that … Read more

The Gate of Unity – Chapter 7

ומעתה יש להקדים בתחלה וקודם להידיעה בפרטות כל ההשתלשלות ענין הנ”ל (באות ד’) Now, before we proceed to [explain] the detailed knowledge of the Chaining Down of the worlds (Seder Hishtalshelut), we must precede with a matter which was mentioned previously (in chapter four). בחיבור הפרט עם הכלל דוקא כו’ This specifically refers to the … Read more

The Gate of Unity – Chapter 8

וכך עד”ז שבבחי’ הכתר יש יחוד כל פרטיהם אל הכלל עד בחי’ הרצון הפשוט שבעצמיות אא”ס ממש כנ”ל, כך יוכל האדם להתבונן גם בבחי’ החכמה שבל עולם מראש לסוף Now, just as in the aspect of Keter, there is a unification of all the particulars to the general principle, reaching, literally, all the way to … Read more

The Gate of Unity – Chapter 9

אך הנה לכאורה אינו מובן מה שאמר אני הוי’ לא שניתי At first glance, the verse, “I HaShem have not changed”, is not understood. שזה מדבר במל’ דא”ס עצמו Now, [this verse] is speaking in regard to Malchut of Ein Sof (The Infinite) Himself. הרי אם בבחי’ מל’ דעשיה יש בו שינוי בין דין לחסד, … Read more

The Gate of Unity – Chapter 10

ומעתה הנה יש להבין דרך פרט בכל ד’ עולמות דאבי”ע, דהיינו בכל פרטי ענין ע”ס דאבי”ע או”כ והתלבשותן זב”ז We must now understand all the particulars of the four worlds of ABY”A[1] in a specific manner.  In other words, we must understand all the specifics in the matter of the ten sefirot of ABY”A, their … Read more